Geraeds & zoon

Privacybeleid

Geraeds & Zoon

Geraeds en Zoon vindt de bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk. Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Geraeds en Zoon , e-mailadres: info@geraedsenzoon.nl
d. Website: de website onder www.geraedsenzoon.nl

Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Geraeds en Zoon de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Geraeds en Zoon worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Geraeds en Zoon

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Geraeds en Zoon verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Geraeds en Zoon heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Geraeds en Zoon of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Geraeds en Zoon gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Geraeds en Zoon heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
2.3. Daarnaast kan Geraeds en Zoon de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Geraeds en Zoon die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Geraeds en Zoon.

Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Geraeds en Zoon expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Geraeds en Zoon De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Geraeds en Zoon verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden

4.1. Geraeds en Zoon zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Geraeds en Zoon voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Geraeds en Zoon op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Geraeds en Zoon is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:

Geraeds en Zoon

Spoortstraat 22

4841 AN Prinsenbeek

info@geraedsenzoon.nl

6.3. Geraeds en Zoon zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Geraeds en Zoon de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4 Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@geraedsenzoon.nl

Bewaartermijn

7.1. Geraeds en Zoon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Geraeds en Zoon op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

8.1. Geraeds en Zoon heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Geraeds en Zoon behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Geraeds en Zoon adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 april 2018.

Toepasselijk recht

10.1 Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

Google Analytics

11.1 Geraeds en Zoon gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Geraeds en Zoon heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Geraeds en Zoon deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.

Geraeds & zoon

Laat uw dak spreken

Offerte aanvragen

Op zoek naar een dakdekker ?

Wij helpen u graag

ONTVANG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Vakspecialisten

Is uw dak aan vernieuwing of onderhoud toe, of heeft u een andere vragen over daken of dakbedekking? Wij helpen u graag verder. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen
of

Gesloten vanwege vakantie

Beste bezoeker,

In verband met de bouwvak vakantie zijn wij van 9 augustus tot en met 4 september gesloten. Onze excuses voor het ongemak.